Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Bežecký klub O5 BK Furča Košice (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami Furčianskeho maratónu a Extrém maratónu.

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Bežecký klub O5 BK Furča, so sídlom Tokajícka 2, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, korešpondenčná adresa O5 BK Furča, Maurerova 2, 040 22 Košice, IČO: 35558679

Registrácia:

Registračné číslo  VVS/1-900/90-23260

Registrový úrad  MV SR

Dátum vzniku  06.02.2004

 

II. Osobné údaje, ktoré spracúvame

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (ulica, PSČ, mesto, štát), štátna príslušnosť, klub, predpokladaný výkon vo zvolenej disciplíne, profesia, e-mail, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a čas prezentácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka, vygenerované EAN číslo, fotografie, videozáznamy, audiozáznamy.

III. Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb prostredníctvom komunikačných nástrojov: registrácia pretekára na webovej stránke prevádzkovateľa, www.maratonfurca.sk; registrácia na jednotlivé podujatia; prihlásenie na odber newsletterov, marketingových správ; priama písomná, telefonická, osobná nebo elektronická komunikácia;
Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete.
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. registrujete na podujatie svojich priateľov, známych…), je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

IV. Na aké účely spracúvame osobné údaje

Účasť na podujatiach, ktoré organizujeme

Osobné údaje pre tento účel sú spracúvané predovšetkým, aby sme komplexne zabezpečili účasť pretekára na podujatiach, na ktoré sa zaregistroval.

Komplexné zabezpečenie zahŕňa:

 • Spracovanie registrácie, evidenciu platieb
 • Spracovanie a dodanie všetkých produktov a služieb, ktoré si účastník v rámci registrácie na podujatie objedná
 • Správne zaradenie v rámci disciplín a rôznych kategórií, ktoré sú súčasťou podujatia
 • Pridelenie štartového čísla
 • Príprava a spracovanie štartových a výsledkových listín
 • Meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času a umiestnenia na Podujatiach
 • Zabezpečenie Informačného servisu registrovaným účastníkom a záujemcom o účasť na podujatiach
 • Zabezpečenie riadneho priebehu Podujatí, ochrany zdravia a majetku Účastníkov Podujatí
 • Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o Účastníkov Podujatí na štarte, na trati a v cieli
 • Identifikácia Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatia
 • Zverejnenie štartovej a výsledkovej listiny na webovej stránke Prevádzkovateľa, www.maratonfurca.sk, a v ďalších elektronických a printových médiách
 • Zaslanie výsledného umiestnenia a času ako športového výkonu na poskytnuté kontaktné údaje
 • Archivácia dosiahnutých výsledkov účastníkov podujatí
 • Spracovanie a zverejnenie historických výsledkových listín podujatí
 • Štatistické účely
 • Účtovné a daňové účely
 • Plnenie ostatných zákonných povinností

Pre tento účel sú spracúvané najmä tieto osobné údaje:
meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, predpokladaný výkon vo zvolenej disciplíne, profesia, e-mail, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a čas prezentácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka.

Starostlivosť o účastníkov podujatí:

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár s akýmkoľvek dotazom, dávate nám tak dobrovoľný súhlas, aby sme Vás mohli kontaktovať. V tomto prípade využijeme Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko. V prípade potreby môžeme od Vás požadovať ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenia Vašej požiadavky.

V. Na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje
Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje pre komplexné zabezpečenie účasti pretekára na podujatí, na ktoré sa zaregistroval.
meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, predpokladaný výkon vo zvolenej disciplíne, profesia, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, medzičasy účastníka, obrazové a zvukové záznamy

Plnenie zmluvy – aby sme mohli zabezpečiť zmluvné plnenie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí (viď. Všeobecné podmienky účasti na FM a Extrém maratónu), ktoré organizujeme, vrátane dodania produktov a služieb, ktoré si v rámci registrácie na podujatie pretekár objedná.
Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

Súhlas so spracovaním osobných údajov – napr. pre účely zasielania marketingových oznámení a ponúk od nás a našich partnerov, alebo v prípade, ak poskytujeme vybrané kontaktné údaje tretím stranám (partnerom podujatia), ktorí Vás tak budú môcť kontaktovať za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb, kúpe ich tovaru, a aby Vám mohli zasielať informácie o novinkách, akciách a ponúkaných výhodách, ktoré pripravujú. Osobné údaje, na ktorých spracúvanie sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nebudeme bez tohto súhlasu spracúvať.
Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa podľa platnej právnej úpravy nevzťahuje na naše právo zasielať vám naše e-maily, súvisiace s vašou účasťou na podujatí, informácie o našej činnosti a informácie o nami pripravovaných akciách a podujatiach.
Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

VI. Ako dlho spracúvame osobné údaje
Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané počas doby nevyhnutnej k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. (viď. Všeobecné podmienky účasti na Furčianskom maratóne a Extrém maratóne).
Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Údaje získané prostredníctvom účtu pretekára spracovávame po dobu využívania našich služieb, zvyčajne 5 rokov.
Štartové a výsledkové listiny spracúvame a uchovávame neobmedzene z historických a štatistických dôvodov.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú osobné údaje spracovávané spravidla po dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu. (napr. odber marketingových správ)
Tento súhlas je možné odvolať upravením nastavenia profilu na účte pretekára, alebo zaslaním e-mailu na bohunek.zdenek@maratonfurca.sk

Všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov nám môžete zaslať e-mailom na bohunek.zdenek@maratonfurca.sk

VII. Informácia o spracovaní súborov cookies

Webové stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe používania cookies Prevádzkovateľ môže napr. sledovať celkový počet návštevníkov na svojich webových stránkach.
Cookies sú malé textové súbory a informácie, ktoré sú z webovej stránky ukladané na pevný disk počítača užívateľa a umožňujú webovej stránke pamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčujú ďalšie používanie internetových stránok. Stránka si napríklad zapamätá prihlasovacie údaje užívateľa a pri ďalšom načítaní ich nemusí znova zadávať.
Stránka používa dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v zariadení užívateľa kým nezavrie stránku. Trvalé zostávajú v zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo ich vymazania.
Ak užívateľ nemá záujem cookies používať alebo chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači nastaviť príslušnú voľbu. Ak užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie webových stránok.

VIII. Osobné údaje detí

Ako prevádzkovateľ spracúvame aj osobné údaje detí do 18 rokov, pre potreby registrácie na podujatia určené aj alebo len pre deti, spracovanie a zverejnenie štartových a výsledkových listín. Náš registračný systém vyžaduje u osôb mladších ako 18 rokov súhlas zákonného zástupcu. Tieto osobné údaje sú spracúvané pre potreby účasti na zvolenom podujatí.

IX. Zásady ochrany osobných údajov
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako Prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi.
 • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

O5 BK Furča Košice prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
E-mail: bohunek.zdenek@maratonfurca.sk

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto Podmienky Ochrany osobných údajov, aby boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo ak dôjde k zmenám v nami ponúkaných službách. Nové podmienky ochrany osobných údajov budú pre vás platné pri najbližšej návšteve našej webovej stránky.

Odporúčané články